Nezisková organizácia Dobrý Pastier - Jó Pásztor vznikla v roku 2004 v Pribeníku za účelom vytvoriť a prevádzkovať detský domov. Impulzom na výstavbu a sprevádzkovanie detského domova bol 9ročný chlapec, ktorý vo svojich troch rokoch stratil matku a v januári spomenutého roka aj otca. Podarilo sa nám ho umiestniť do domova Dobrý Pastier - Jó Pásztor v Jelke, kde sa cíti dobre, je obklopený množstvom lásky a pomaly sa lieči aj jeho duša. Pôvodným plánom pribeníckej neziskovej organizácie Dobrý Pastier - Jó Pásztor bolo aj vytvorenie detského domova rodinného typu, ktorý sa však od vzniku organizácie (2004) stretol s mnohými nepredvídanými prekážkami. Takouto prekážkou bolo napríklad aj zabezpečenie financií. Úlohy prekonali naše sily, ale verili sme v Pána a v pomoc ľudí dobrej vôle, vzpierajúc sa neľahkej hospodárskej situácii, poznáme predsa neľahké finančné pomery nášho kraja.
Úsilie a trpezlivú prácu našich podporovateľov prinieslo svoje ovocie na jar tohto roku, kedy sa nazbierala potrebná suma, z ktorej sme zakúpili jednu nehnuteľnosť na území obce Pribeník (26.555,- EUR).

V lete 2010, po verejnej súťaži, sa nám s podporou Úradu predsedu vlády Maďarska podarilo dom čiastočne zrekonštruovať. Na základe aktuálne platných právnych predpisov vzniklo sociálne zariadenie a 12.-ho decembra 2010 sa mohla uskutočniť vysviacka domu so službou biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Vd. László Fazekasa.
1. januára 2011 udelil Košický samosprávny kraj -odbor sociálnych vecí a rodiny povolenie na prevádzku spomínaného sociálneho zariadenia prevádzkovaného prostredníctvom neziskovej organizácie Dobrý Pastier Pribeník, ktorá zabezpečuje núdzové bývanie pre osamelé matky a ich deti.
Nezisková organizácia funguje ako prechodný domov, prijíma deti a ich matky. Pomáha im vybudovať si samostatný, ekonomicky nezávislý život.
Matky môžu žiadať o prijatie do domova samostatne, a to buď osobne alebo aj telefonicky prípadne prostredníctvom listu. Príčinou prihlásenia sa môže byť finančný - materiálny problém (ťažkosti spojené so životom, nevhodné bytové podmienky, výpoveď z prenájmu), konflikty, násilie páchané v rámci rodiny, zneužívanie, utajované tehotenstvo, a iné. Väčšinou sa problémov v rámci rodiny objavuje viac.
V sociálnom (dočasnom) zariadení sa môžu rodiny s jedným rodičom zdržiavať obvykle 3 mesiace, v odôvodnených prípadoch to však môže byť aj do doby jedného roka. Naše zariadenie poskytuje ubytovanie matkám a ich deťom v piatich izbách (spolu pre 15 osôb). Našim obyvateľom zabezpečujeme rodinné prostredie.
Sociálne zariadenie funguje ako komplexná inštitúcia s komplexným využitím. Zariadeniu a jeho obyvateľom sú k dispozícii, podporujú a pomáhajú im sociálni pracovníci, psychológ, právnik, pedagóg, ekonóm, lekári a v neposlednom rade aj Mgr. Eva Szabóová Kozárová, ref. farárka, zakladateľka neziskovej organizácie. Mamičkám a deťom pomáha v posilnení ich viery a dáva aj duševnú pomoc.
Našim cieľom je v prvom rade vytvorenie a zabezpečenie takej atmosféry, v ktorej budú môcť matky s deťmi žiť v bezpečí. Poskytujeme pomoc pri prekonávaní ťažkých životných situácií. Pri našej práci sa nám dostáva aj značnej podpory - duševnej, hmotnej aj inej podpory, ktorú prijímame s láskou, a za ktorú ďakujeme. Na to, aby mohlo zariadenie fungovať, väčšinu finančných prostriedkov na jeho chod zabezpečujeme vlastnými silami. Nakoľko od štátu dostávame finančnú podporu iba pre 8 osôb, dokážeme zariadenie rozvíjať a skrášľovať iba veľmi ťažko - preto radi prijmeme pomoc od ďalších podporovateľov a s láskou prosíme o ďalšiu finančnú podporu. Nech každého jedného dobrosrdečného darcu sprevádza jeho životom Božie požehnanie, láska a milosť.
Veríme tomu, že to čo ktokoľvek z nás dokáže ponúknuť domovu opustených detí a matiek nachádzajúcich sa v ťažkej sociálnej situácii, je prejavom čistej lásky, viery a srdcia otvárajúcej sily. Dúfajúc vo vašu obetavosť, prijmeme v mene neziskovej organizácie Dobrý Pastier Pribeník - Jó Pásztor každého láskavú pomoc.
Naša práca nepozná hraníc, radi by sme urobili všetko pre to, aby sa stal život tých, ktorí v zariadení žijú, šťastnejším, ľahším. Všetci z nás, ktorí sme sa rozhodli zaoberať sa s domovom núdzového bývania a vecami s nimi spojenými,- podriadiac sa Božej vôli, by sme chceli aj v každodennom živote prežiť slová Pána: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Matúš 25, 40)
S bratskou láskou,
Mgr.Eva Szabóová Kozárová ref. farárka
2024
Číslo účtu zariadenia:
Slovenská Sporiteľňa, fil. Kráľovský Chlmec
055 20 44 933/0900
IBAN: SK17 0900 0000 0005 5204 4933 SWIFT: GIBASKBX